The Rare Malt
Your Cart

農口尚彥 Noguchi Naohiko Muroka Genshu Hiyaoroshi

農口尚彥 Noguchi Naohiko Muroka Genshu Hiyaoroshi
Sold Out
農口尚彥 Noguchi Naohiko Muroka Genshu Hiyaoroshi
Details
OriginJapan
RegionIshikawa
ShuzoNoguchi Naohiko Sake Institute
MeigaraNoguchi Naohiko
Sake Grade-
Sake RiceGohyakumangoku
Seimai Buai (Rice-polishing Ratio)-
Sake Meter Value-
Acidity-
ABV19.00%
Volume720ml