The Rare Malt
Your Cart

農口尚彥 Noguchi Naohiko Kanagaso

農口尚彥 Noguchi Naohiko Kanagaso
Sold Out
農口尚彥 Noguchi Naohiko Kanagaso
Details
OriginJapan
RegionIshikawa
ShuzoNoguchi Naohiko Sake Institute
MeigaraNoguchi Naohiko
Sake Grade-
Sake RiceGohyakumangoku
Seimai Buai (Rice-polishing Ratio)-
Sake Meter Value-
Acidity-
ABV18.00%
Volume720ml